Terapia Eriskonowska

Dlaczego warto … wybrać terapię Ericksonowską.

” I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś”. Milton H. Erickson / Ericson, Lustig,1975, s.6/.

Skoro twórca terapii M. H. Erickson zakłada, że każdy człowiek jest istotą wyjątkową, niepowtarzalną, zdolną do osiągania celów, a terapia ma służyć temu, aby inni to zobaczyli, to praca terapeutyczna jawi się tak dla pacjenta jak i terapeuty jako pełen ciekawych poszukiwań proces.

Terapia Ericksonowska jest nazywana nie bez powodu terapią ” niezwykłą”.

Erickson:

 • w swoim życiu, mimo, że zmagał się z chorobami i niepełnosprawnościami, skupiał się przede wszystkim na możliwościach i stopniowym wprowadzaniu zmian, przez co wydawać się może, że dokonywał niemożliwego
 • pokazał, że przeciwności losu nie tylko nie przeszkadzają w osiągnięciu celu, ale mogą mobilizować i wzmacniać kreatywność jednostki
 • mając zaufanie do siebie i swoich możliwości wierzył w pacjenta i jego zasoby
 • uważał, że ważne jest aby terapeuta spotkał pacjenta w jego własnym świecie, z zachowaniem szacunku do tego kim jest pacjent i jak sobie radzi z trudnościami
 • uważał, że życie stawia wyzwania, ale jednocześnie podsuwa środki i możliwości, aby im sprostać

Z racji tego, że był człowiekiem charyzmatycznym, twórczym, pełnym werwy, inicjatywy i wspaniałego podejścia do pacjentów, ma wielu uczniów i naśladowców.

Zadanie terapeuty nie polega na tym, aby rozwikłać wszystkie problemy pacjenta, ale pomóc mu w usunięciu zahamowań przy pokonywaniu problemów.

Terapeuci wybierający ten nurt pracy zapewne byli zafascynowani postacią M. H. Ericksona oraz jego następców oraz technikami pracy, które dają tyle możliwości indywidualizacji w podejściu do pacjenta.

W okresie, w którym pracował, terapia zajmowała się analizowaniem przeszłości , a Erickson w centrum zainteresowania umieścił przyszłość.

Terapeuta ericksonowski kieruje uwagę pacjenta na to, co można zmienić w oparciu o to, co pacjent posiada, choć może nie zdaje sobie z tego sprawy lub nie umie z tego korzystać.

Przeszłości nie da się zmienić, ale można budować pozytywne rozwiązania na przyszłość.

Terapia Ericksonowska:

 • odchodzi od cierpienia, a skupia się na szansach i możliwościach
 • jest „niezwykła” ze względu na podejście do pacjenta, traktowanie go jako osoby posiadającej możliwości do zmiany i osiągnięcia sukcesu
 • ma służyć zainicjowaniu zmiany w celu wydobycia zasobów pacjenta, odkrycia jego mocnych stron
 • aby osiągnąć cel terapii nie jest konieczny wgląd w źródło problemu
 • symptomy choroby spełniają ważną rolę dla pacjenta, a praca z objawem pełni ważną funkcję w terapii
 • objawy są traktowane jako próba adaptacji pacjenta do trudności
 • objaw czemuś służy, dla kogoś pracuje, staje w czyjejś obronie, wypowiada się w czyimś imieniu
 • mówi się, że jest to terapia ” szyta na miarę” a więc dopasowana do możliwości i potrzeb pacjenta

 

Wymienione argumenty przemawiają za tym, że pacjent trafiający do terapeuty ericksonowskiego ma możliwość już od pierwszych sesji zauważyć, że jest wyjątkowy, jego problem jest rozwiązywalny, a terapeuta jest osobą, która będzie mu w tym procesie towarzyszyć.

Terapia Ericksonowska i jej zasady:

 1. Krótkoterminowa, silnie skoncentrowana na celu.

Praca nad celem przyspiesza jego osiągnięcie i pozwala pacjentowi określać w jakim punkcie terapii się znajduje i czego jeszcze potrzebuje do osiągnięcia celu.

 1. Optymistyczna – pacjent jest traktowany jako źródło zasobów.

Takie podejście uruchamia siłę i doświadczenia pacjenta w kierunku rozwiązania problemu.

 1. Skuteczna, bo opiera się na spożytkowaniu wszystkich aspektów problemów pacjenta, jego życia, zachowania i funkcjonowania.

Pacjent, który uruchomi swoje zasoby ma możliwość ich wykorzystania w rozwiązywaniu innych problemów.

 1. Elastyczna, bo dostosowana do potrzeb pacjenta.

” Dla każdej osoby wymyślam nowa teorię i nowe podejście”. Milton H.Erickson / Lankton, Lankton, 1983 , s V/.

„Spożytkowanie jako jedna z głównych zasad terapii ericksonowskiej to gotowość do konstruktywnej odpowiedzi na każdą potrzebę pacjenta wynikająca z jego życia i doświadczenia” / Zeig 1992/.

 1. Terapeuta jest zorientowany na przyszłość, może przyjmować rolę aktywną i dyrektywną.

Odpowiada za stworzenie warunków do zmiany.

Terapeuta może dawać zadania domowe przyspieszające osiągnięcie celu i wzmacniające motywację i aktywność pacjenta.

5. Kierunek i charakter zmiany określa sam pacjent – wskazuje cel.

Terapeuta wzmacnia siłę pacjenta, hamuje szkodliwe zachowania i pomaga je wykorzystać do pozytywnej zmiany.

 

6. Nieświadomość jest ważnym narzędziem w kierowaniu procesem terapeutycznym.

Nieświadomość nie tylko kieruje postępowaniem pacjenta /często poza jego świadomością/ ale jest sprzymierzeńcem terapeuty – źródłem wiedzy i celem interwencji.

Nieświadomość posługuje się językiem symbolicznym. Symboliczny język pacjenta pokazuje np. że nieświadomość jest gotowa do pracy nad problemem a świadomość jeszcze nie.

 

Najważniejszym osiągnięciem Ericksona są opracowane przez niego metody i techniki terapeutyczne. Terapeuta ericksonowski łączy różne techniki dobierając je do pacjenta i jego problemu.

Najważniejsze techniki :

Hipnoza

Hipnoza jest stanem wyostrzonej uwagi i otwartości oraz podwyższonej zdolności reagowania na pomysły / Erickson 1959/.

Hipnoza ericksonowska rożni się od tradycyjnej hipnozy. Jest to rodzaj specyficznego i głębokiego kontaktu i koncentracji między psychoterapeutą, który obywa się w bezpiecznych warunkach, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność człowieka do wchodzenia w stan transu.

„W hipnozie przestajesz korzystać ze swojej świadomości i zaczynasz wykorzystywać nieświadomość; dzieje się tak ponieważ na poziomie nieświadomości wiesz tyle samo, a zarazem o wiele więcej niż świadomie”/ Zeig, 1980, s.39/.

Praca terapeuty polega na wzbudzaniu skojarzeń i kierowaniu uwagi pacjenta w stronę zasobów oraz ich spożytkowania.

Stan transu, który jest naturalną zdolnością człowieka, charakteryzujący się zawężeniem uwagi i skierowaniem jej do wewnątrz, ułatwia dotarcie do zasobów.

Hipnoza w ujęciu ericksonowskim składa sie z pięciu etapów:

– zasiewanie

-indukcja

-trans

-dostrojenie do przyszłości

– zakończenie hipnozy

Metafora

Metafora terapeutyczna odnosi się do problemu pacjenta.

Dzięki zastosowaniu analogii pacjent uzyskuje informacje na temat korzystnych dla niego sposobów działania. Praca z metaforą omija opór pacjenta a przez to przyspiesza zmianę, ułatwia przeformułowanie problemu.

Anegdoty

Słuchanie historii może wyzwolić nieświadome wspomnienia oraz wzbudzić otwartość i zaciekawienie. Podobne jak w przypadku metafory pacjent wchodząc w trans omija opór, przyspiesza zmianę.

Stawianie zadań

Pacjent może wykonywać zadania między sesjami. Zadania mogą służyć: rozwiązaniu problemu, nabywaniu określonych umiejętności, podejmowaniu „próby”.

Interwencja paradoksalna

W każdym paradoksie jest jednocześnie sprzeczność i prawda. W sytuacji zastosowania interwencji paradoksalnej pacjent staje się bardziej otwarty na terapeutyczną reorganizacje jego percepcji.

 

W gabinecie terapeuty, prócz foteli i krzeseł można spotkać różne przedmioty, zabawki, obrazy natury / kwiaty, kamienie, itp/ , które spożytkowuje się w pracy terapeutycznej.

 Praca w ujęciu ericsonowskim może być dla pacjenta i terapeuty fascynującą przygodą, podróżą w odkrywaniu tego, co pacjent posiada, ale na chwilę rozpoczęcia terapii trudno mu z tego korzystać.

W pracy w ujęciu ericksonowskim dla pacjenta i terapeuty niezwykle istotne jest to, że pozytywna zmiana może być zainicjowana już w pierwszych sesjach, co podnosi motywację, wiarę pacjenta oraz zaufanie do siebie i terapeuty.

 

Dla kogo terapia ericksonowska:

Osoby z problemami: depresja, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach, stres pourazowy, trauma.

Terapia : indywidualna, grupowa, rodzinna, pary.

Jeśli :

Chcesz odkryć swoje mocne strony, uruchomić swój potencjał, zainicjować pozytywne zmiany, poradzić sobie z problemem, wzmocnić sprawczość i zaradność, rozszerzyć możliwości wyboru to terapia ericsonowska wychodzi Ci naprzeciw.

Ważne abyś chciał uczyć się na swoich doświadczeniach i chciał osiągnąć konkretny cel i był otwarty na niestandardowe metody pracy.

 

 

Alina Wierzchowska

Psycholog, psychoterapeuta, trener treningu i warsztatów psychologicznych PTP / nr rekomendacji I i II stopnia 192/1996/, biegły sądowy i mediator z listy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie profilaktyki szkolnej i rodzinnej, zarządzania projektami profilaktycznymi, pomocy społecznej, socjoterapii, 4 letni Kurs Psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim oraz liczne szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej.

Pracuję jako psychoterapeuta w poradni zdrowia psychicznego – prowadzę terapię indywidualną i grupową oraz w prywatnym gabinecie psychologicznym – zajmuję się terapią indywidualną, rodzinną, małżeńską.

W pracy stosuję podejście ericksonowskie i integracyjne.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy profilaktyczno- terapeutycznej z dziećmi , młodzieżą i rodzinami; w tym również z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc.

Pracuje z pacjentami z problemami: depresja, zaburzenia lękowe, trauma, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, przemoc, stres.

Zajmuję się szkoleniami dla różnych grup odbiorców : pracownicy pomocy społecznej, administracji publicznej, służby zdrowia, sądu, oświaty, firm, rodziców.

Prowadzę treningi, warsztaty umiejętności psychologicznych.

Ustawicznie podnoszę kwalifikacje zawodowe oraz pracuję pod superwizją.

 

 

 

Summary
Dlaczego warto ... wybrać psychoterapię Ericksonowską?
Article Name
Dlaczego warto ... wybrać psychoterapię Ericksonowską?
Description
Terapia Ericksonowska jest nazywana nie bez powodu terapią " niezwykłą". Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś.
Author
Publisher Name
SzukamTerapeuty.pl
Publisher Logo

Dodaj komentarz