Terapia Eriskonowska

Dlaczego warto … wybrać terapię Ericksonowską.

” I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś”. Milton H. Erickson / Ericson, Lustig,1975, s.6/.

Skoro twórca terapii M. H. Erickson zakłada, że każdy człowiek jest istotą wyjątkową, niepowtarzalną, zdolną do osiągania celów, a terapia ma służyć temu, aby inni to zobaczyli, to praca terapeutyczna jawi się tak dla pacjenta jak i terapeuty jako pełen ciekawych poszukiwań proces.

Terapia Ericksonowska jest nazywana nie bez powodu terapią ” niezwykłą”.

Erickson:

 • w swoim życiu, mimo, że zmagał się z chorobami i niepełnosprawnościami, skupiał się przede wszystkim na możliwościach i stopniowym wprowadzaniu zmian, przez co wydawać się może, że dokonywał niemożliwego
 • pokazał, że przeciwności losu nie tylko nie przeszkadzają w osiągnięciu celu, ale mogą mobilizować i wzmacniać kreatywność jednostki
 • mając zaufanie do siebie i swoich możliwości wierzył w pacjenta i jego zasoby
 • uważał, że ważne jest aby terapeuta spotkał pacjenta w jego własnym świecie, z zachowaniem szacunku do tego kim jest pacjent i jak sobie radzi z trudnościami
 • uważał, że życie stawia wyzwania, ale jednocześnie podsuwa środki i możliwości, aby im sprostać

Z racji tego, że był człowiekiem charyzmatycznym, twórczym, pełnym werwy, inicjatywy i wspaniałego podejścia do pacjentów, ma wielu uczniów i naśladowców.

Zadanie terapeuty nie polega na tym, aby rozwikłać wszystkie problemy pacjenta, ale pomóc mu w usunięciu zahamowań przy pokonywaniu problemów.

Terapeuci wybierający ten nurt pracy zapewne byli zafascynowani postacią M. H. Ericksona oraz jego następców oraz technikami pracy, które dają tyle możliwości indywidualizacji w podejściu do pacjenta.

W okresie, w którym pracował, terapia zajmowała się analizowaniem przeszłości , a Erickson w centrum zainteresowania umieścił przyszłość.

Terapeuta ericksonowski kieruje uwagę pacjenta na to, co można zmienić w oparciu o to, co pacjent posiada, choć może nie zdaje sobie z tego sprawy lub nie umie z tego korzystać.

Przeszłości nie da się zmienić, ale można budować pozytywne rozwiązania na przyszłość.

Terapia Ericksonowska:

 • odchodzi od cierpienia, a skupia się na szansach i możliwościach
 • jest „niezwykła” ze względu na podejście do pacjenta, traktowanie go jako osoby posiadającej możliwości do zmiany i osiągnięcia sukcesu
 • ma służyć zainicjowaniu zmiany w celu wydobycia zasobów pacjenta, odkrycia jego mocnych stron
 • aby osiągnąć cel terapii nie jest konieczny wgląd w źródło problemu
 • symptomy choroby spełniają ważną rolę dla pacjenta, a praca z objawem pełni ważną funkcję w terapii
 • objawy są traktowane jako próba adaptacji pacjenta do trudności
 • objaw czemuś służy, dla kogoś pracuje, staje w czyjejś obronie, wypowiada się w czyimś imieniu
 • mówi się, że jest to terapia ” szyta na miarę” a więc dopasowana do możliwości i potrzeb pacjenta

 

Wymienione argumenty przemawiają za tym, że pacjent trafiający do terapeuty ericksonowskiego ma możliwość już od pierwszych sesji zauważyć, że jest wyjątkowy, jego problem jest rozwiązywalny, a terapeuta jest osobą, która będzie mu w tym procesie towarzyszyć.

Terapia Ericksonowska i jej zasady:

 1. Krótkoterminowa, silnie skoncentrowana na celu.

Praca nad celem przyspiesza jego osiągnięcie i pozwala pacjentowi określać w jakim punkcie terapii się znajduje i czego jeszcze potrzebuje do osiągnięcia celu.

 1. Optymistyczna – pacjent jest traktowany jako źródło zasobów.

Takie podejście uruchamia siłę i doświadczenia pacjenta w kierunku rozwiązania problemu.

 1. Skuteczna, bo opiera się na spożytkowaniu wszystkich aspektów problemów pacjenta, jego życia, zachowania i funkcjonowania.

Pacjent, który uruchomi swoje zasoby ma możliwość ich wykorzystania w rozwiązywaniu innych problemów.

 1. Elastyczna, bo dostosowana do potrzeb pacjenta.

” Dla każdej osoby wymyślam nowa teorię i nowe podejście”. Milton H.Erickson / Lankton, Lankton, 1983 , s V/.

„Spożytkowanie jako jedna z głównych zasad terapii ericksonowskiej to gotowość do konstruktywnej odpowiedzi na każdą potrzebę pacjenta wynikająca z jego życia i doświadczenia” / Zeig 1992/.

 1. Terapeuta jest zorientowany na przyszłość, może przyjmować rolę aktywną i dyrektywną.

Odpowiada za stworzenie warunków do zmiany.

Terapeuta może dawać zadania domowe przyspieszające osiągnięcie celu i wzmacniające motywację i aktywność pacjenta.

5. Kierunek i charakter zmiany określa sam pacjent – wskazuje cel.

Terapeuta wzmacnia siłę pacjenta, hamuje szkodliwe zachowania i pomaga je wykorzystać do pozytywnej zmiany.

 

6. Nieświadomość jest ważnym narzędziem w kierowaniu procesem terapeutycznym.

Nieświadomość nie tylko kieruje postępowaniem pacjenta /często poza jego świadomością/ ale jest sprzymierzeńcem terapeuty – źródłem wiedzy i celem interwencji.

Nieświadomość posługuje się językiem symbolicznym. Symboliczny język pacjenta pokazuje np. że nieświadomość jest gotowa do pracy nad problemem a świadomość jeszcze nie.

 

Najważniejszym osiągnięciem Ericksona są opracowane przez niego metody i techniki terapeutyczne. Terapeuta ericksonowski łączy różne techniki dobierając je do pacjenta i jego problemu.

Najważniejsze techniki :

Hipnoza

Hipnoza jest stanem wyostrzonej uwagi i otwartości oraz podwyższonej zdolności reagowania na pomysły / Erickson 1959/.

Hipnoza ericksonowska rożni się od tradycyjnej hipnozy. Jest to rodzaj specyficznego i głębokiego kontaktu i koncentracji między psychoterapeutą, który obywa się w bezpiecznych warunkach, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność człowieka do wchodzenia w stan transu.

„W hipnozie przestajesz korzystać ze swojej świadomości i zaczynasz wykorzystywać nieświadomość; dzieje się tak ponieważ na poziomie nieświadomości wiesz tyle samo, a zarazem o wiele więcej niż świadomie”/ Zeig, 1980, s.39/.

Praca terapeuty polega na wzbudzaniu skojarzeń i kierowaniu uwagi pacjenta w stronę zasobów oraz ich spożytkowania.

Stan transu, który jest naturalną zdolnością człowieka, charakteryzujący się zawężeniem uwagi i skierowaniem jej do wewnątrz, ułatwia dotarcie do zasobów.

Hipnoza w ujęciu ericksonowskim składa sie z pięciu etapów:

– zasiewanie

-indukcja

-trans

-dostrojenie do przyszłości

– zakończenie hipnozy

Metafora

Metafora terapeutyczna odnosi się do problemu pacjenta.

Dzięki zastosowaniu analogii pacjent uzyskuje informacje na temat korzystnych dla niego sposobów działania. Praca z metaforą omija opór pacjenta a przez to przyspiesza zmianę, ułatwia przeformułowanie problemu.

Anegdoty

Słuchanie historii może wyzwolić nieświadome wspomnienia oraz wzbudzić otwartość i zaciekawienie. Podobne jak w przypadku metafory pacjent wchodząc w trans omija opór, przyspiesza zmianę.

Stawianie zadań

Pacjent może wykonywać zadania między sesjami. Zadania mogą służyć: rozwiązaniu problemu, nabywaniu określonych umiejętności, podejmowaniu „próby”.

Interwencja paradoksalna

W każdym paradoksie jest jednocześnie sprzeczność i prawda. W sytuacji zastosowania interwencji paradoksalnej pacjent staje się bardziej otwarty na terapeutyczną reorganizacje jego percepcji.

 

W gabinecie terapeuty, prócz foteli i krzeseł można spotkać różne przedmioty, zabawki, obrazy natury / kwiaty, kamienie, itp/ , które spożytkowuje się w pracy terapeutycznej.

 Praca w ujęciu ericsonowskim może być dla pacjenta i terapeuty fascynującą przygodą, podróżą w odkrywaniu tego, co pacjent posiada, ale na chwilę rozpoczęcia terapii trudno mu z tego korzystać.

W pracy w ujęciu ericksonowskim dla pacjenta i terapeuty niezwykle istotne jest to, że pozytywna zmiana może być zainicjowana już w pierwszych sesjach, co podnosi motywację, wiarę pacjenta oraz zaufanie do siebie i terapeuty.

 

Dla kogo terapia ericksonowska:

Osoby z problemami: depresja, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach, stres pourazowy, trauma.

Terapia : indywidualna, grupowa, rodzinna, pary.

Jeśli :

Chcesz odkryć swoje mocne strony, uruchomić swój potencjał, zainicjować pozytywne zmiany, poradzić sobie z problemem, wzmocnić sprawczość i zaradność, rozszerzyć możliwości wyboru to terapia ericsonowska wychodzi Ci naprzeciw.

Ważne abyś chciał uczyć się na swoich doświadczeniach i chciał osiągnąć konkretny cel i był otwarty na niestandardowe metody pracy.

 

 

Alina Wierzchowska

Psycholog, psychoterapeuta, trener treningu i warsztatów psychologicznych PTP / nr rekomendacji I i II stopnia 192/1996/, biegły sądowy i mediator z listy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie profilaktyki szkolnej i rodzinnej, zarządzania projektami profilaktycznymi, pomocy społecznej, socjoterapii, 4 letni Kurs Psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim oraz liczne szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej.

Pracuję jako psychoterapeuta w poradni zdrowia psychicznego – prowadzę terapię indywidualną i grupową oraz w prywatnym gabinecie psychologicznym – zajmuję się terapią indywidualną, rodzinną, małżeńską.

W pracy stosuję podejście ericksonowskie i integracyjne.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy profilaktyczno- terapeutycznej z dziećmi , młodzieżą i rodzinami; w tym również z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc.

Pracuje z pacjentami z problemami: depresja, zaburzenia lękowe, trauma, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, przemoc, stres.

Zajmuję się szkoleniami dla różnych grup odbiorców : pracownicy pomocy społecznej, administracji publicznej, służby zdrowia, sądu, oświaty, firm, rodziców.

Prowadzę treningi, warsztaty umiejętności psychologicznych.

Ustawicznie podnoszę kwalifikacje zawodowe oraz pracuję pod superwizją.

 

 

 

mm
Psycholog, psychoterapeuta, trener treningu i warsztatów psychologicznych PTP / nr rekomendacji I i II stopnia 192/1996/, biegły sądowy i mediator z listy Sądu Okręgowego w Częstochowie. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie profilaktyki szkolnej i rodzinnej, zarządzania projektami profilaktycznymi, pomocy społecznej, socjoterapii, 4 letni Kurs Psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim oraz liczne szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej. Pracuję jako psychoterapeuta w poradni zdrowia psychicznego - prowadzę terapię indywidualną i grupową oraz w prywatnym gabinecie psychologicznym - zajmuję się terapią indywidualną, rodzinną, małżeńską. W pracy stosuję podejście ericksonowskie i integracyjne. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy profilaktyczno- terapeutycznej z dziećmi , młodzieżą i rodzinami; w tym również z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc. Pracuje z pacjentami z problemami: depresja, zaburzenia lękowe, trauma, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, przemoc, stres. Zajmuję się szkoleniami dla różnych grup odbiorców : pracownicy pomocy społecznej, administracji publicznej, służby zdrowia, sądu, oświaty, firm, rodziców. Prowadzę treningi, warsztaty umiejętności psychologicznych. Ustawicznie podnoszę kwalifikacje zawodowe oraz pracuję pod superwizją.

Dodaj komentarz